Dökümanlar

TURKMSIC Maltepe Yerel Kurulu Tüzüğü

Bölüm 1:Genel Bilgiler

l.l-Topluluğun tam adı Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi(TurkMSIC, Turkish Medical Students International Committee)  Maltepe Yerel Kuruldur.

1.2-Topluluk ulusal kapsamda TurkMSIC’in ve TurkMSIC’in bağlayıcılığı ile uluslararası alanda “International Federation of Medical Students' Associations” in (IFMSA) aktif bir üyesidir.

1.3-Tüm Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri topluluğun birer pasif üyesidir. Yerel Kurul toplantılarına düzenli bir şekilde art arda en az 4 (dört) toplantıya katılan bu pasif üyeler Yerel Kurulun aktif bir üyesi olma hakkına erişirler. Herhangi bir mazeret bildirmeksizin üst üste 2 (iki) veya mazeretli olarak üst üste 4 (dört) toplantıya katılmayan aktif üyeler bu haklarını kaybederek pasif üye konumuna gerilerler. Pasif üyeler toplantılara dinleyici olarak katılabilirler. Olası oylamalarda sadece aktif üyelerin oy hakkı vardır.

1.4- Maltepe  Yerel Kurulu TurkMSIC ile, IFMSA’nın tüzüklerini kabul etmiş sayılır.

Bölüm 2:TurkMSIC Maltepe Yerel Kurulu Kurulları

2.1-Yönetim Kurulu: Başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, mali koordinatör ve alt komite koordinatöründen oluşur. Yönetim kurulu kulübün en üst kuruludur, aldığı kararlar alt kurulları da bağlar. Yönetim kurulu tüm üyelere düzenli bilgilendirme yapmakla yükümlüdür. Yönetim kurulu üyeleri seçimle 2 (iki) seneliğine iş başına gelirler.

Başkan:Yerel, ulusal ve uluslararası alanda yerel kurulun temsilcisidir. Maltepe Yerel Kurulu yönetim kurulu toplantılarına, dilerse yürütme kurulu ve genel kurul toplantılarına başkanlık eder.

Başkan yardımcısı:Başkan bulunmadığı zamanlarda başkanın vekilidir.

Genel Sekreter.Yönetim kurulu ve yürütme kurulu arasındaki koordinasyonu ve yerel kurulun ulusal ve uluslararası bağlantılarını sağlar.Alt Komiteler, Destek Birimleri ve Yönetim Kuruluarasında iletişimi sağlar..

Mali Koordinatör:Maltepe Yerel kurulun mali işlerinden sorumludur. Yerel kurulun gelir- gider defterini tutmak ve en az 4 toplantıda bir genel kurula mali rapor sunmakla yükümlüdür. Aynı zamanda kaynak geliştirme ile ilgili çalışmalar yapmalıdır.

Alt Komite Koordinatörü: Alt komite direktörleri arasındaki koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Alt Komitelerin gelişiminden sorumludur. Alt Komite Direktörlerinin yıllık ve yarıyıl raporlarını toplayıp uygulanırlığını saptar. Pasif üye öğrencilerle iletişim kurup onları TurkMSIC etkinliklerinde yer almaya teşvik etmekle yükümlüdür.

2.2-Yürütme Kurulu: Alt komite koordinatörü ve alt komite direktörlerinden oluşur. Alt komite direktörleri seçim ile 1 (bir) seneliğine iş başına gelirler.

Alt komitelerin yapacakları faaliyetler için yönetim kuruluna görüş bildiren bir yapıdır.

2.3-Proje-Destek Kurulu: Yerel projelerin hayata geçebilmesi, ulusal veya uluslararası projelerin yerel kurula entegrasyonu için karar organıdır. Yönetim kurulunun yapacağı atama ile2 (iki) kişiden oluşur.

2.4-Eğitim-Destek Kurulu: Yerel kurul bünyesinde yapılacak eğitimleri düzenler. Yönetim kurulunun yapacağı atama ile 2 (iki)  kişiden oluşur. Atanacak kişilerin IFMSA eğitmeni olma zorunluluğu vardır. IFMSA eğitmeni olan üye bulunamadığında yerel eğitimlerin devamını dışarıdan getirilecek eğitmenlerle sağlamaya çalışmak yönetim kurulunun görevlerindendir.

2.5-DenetlemeKurulu: Yönetim kurulunun,yürütme kurulunun ve tüm yerel kurul kapsamında yapılan işleri denetleyen bir kontrol mekanizmasıdır.2 (iki) veya 3(üç) kişiden oluşur. Seçim ile 1 (bir) seneliğine göreve belirler. Denetleme kurulu üyeleri, yönetim ve yürütme kurulunda görev alamazlar. Denetleme kurulu üyeleri yönetim ve yürütme kurulunun toplantılarına da uygun gördüğü takdirde katılabilirler. Denetleme kurulu usulüne uygun işlemeyen yönetimlere ve alt çalışma kollarına; kurallara uymayan aktif ve pasif yerel kurul üyelerine gerekli uyarıları yapar; bu uyanlara uymayanlar hakkında gerekli yaptırımlarla ilgili raporunu genel kurula sunar. Genel  kurulda bu rapor oylanır.

Bölüm 3:Alt Komiteler

Alt komite direktörleri seçimle 1 (bir) seneliğine işbaşına gelirler. İstedikleri sayıda asistanı atama yetkileri vardır. Alt komiteler kararlarını kendileri verebilecekleri gibi bu kararların yerel kurul tarafından desteklenmesi tavsiye edilir. Ulusal ve uluslararası herhangi bir bağlayıcılığın olmadığı durumlarda alt komiteler yerel kurulda işleme biçimlerine kendileri karar verebilirler. Yönetim kurulu alt komitelerin işleyişi ile alakalı görüş bildirebilir.

3.1-TurkMSIC Alt Komiteler

3.1.1-SCOPE: Profesyonel (staj) değişimlerin ulusal ve uluslararası kurallara bağlı olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Başında LEO (Local Exchange Officer) bulunur.

3.1.2-SCORE: Araştırma (proje) değişimlerinin ulusal ve uluslararası kurallara bağlı olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Başında LORE (Local Officer on Research Exchange) bulunur.

3.1.3-SCOME: Tıp Eğitimi alanında fakülte içerisinde çalışmalar yürütür, kendine has projeler üretmekle beraber ulusal ve uluslar arası projelere fakülteyi dahil eder. Başında LOME (Local Officer on Medical Education) bulunur.

3.1.4-SCORA: Cinsel yolla ve kan yoluyla bulaşan hastalıklarla ilgili sağlık çalışanlarını ve halkı bilgilendirici çalışmalar yürütür. Gelişmelerden fakülteyi haberdar eder, tüm dünya ile eş zamanlı faaliyetler yürütmeye özen gösterir. Başında LORA (Local Officer on Reproductive Diseases and AİDS) bulunur.

3.1.5-SCORP: İnsan hakları ve barış üzerine çalışmalar yürütürken yol göstericisi insan hakları evrensel beyannamesidir. Öncelikle ülke sınırlan içerisinde insanı insan yapan değerlerin korunmasına özen gösterir. Bunu sağlarken aynı zamanda uluslararası projelerde de görev alır. Başında LORP( Local Officer on Human Rights and Peace) bulunur.

3.1.6-SCOPH: Halkın sağlığım kitlesel olarak tehdit eden sorunlar üzerine çalışmalar yürütür. Halkın yaşam kalitesini yükseltebilmek adında projeleri hayata geçirir. Ulusal ve uluslararası projelere fakültemiz öğrencilerini dahil eder. Başında LPO (Local Public Health Officer) bulunur.

Bölüm 4:Maltepe Yerel Kurulu Toplantılar

4.1-Yönetim Kurulu Toplantıları: Bu toplantılar başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, mali koordinatör ve alt çalışma  koordinatörünün katılımı ile gerçekleşir. Yönetim kurulu toplantı sıklığını kendisi belirleyebilir. Bu toplantılar yerel kurulun ulusal ve uluslar arası temsili üzerinedir. Yerel kurulun mali, sosyal ve işleyiş yapısı değerlendirilir. Ulusal gelişmeler üzerine yerel kurulun yapması gerekenler ile ilgili kararlar alınır, uluslararası bağlantıları güçlendirmek üzerine stratejiler belirlenir. Yönetim kurulunun kararlan tüm yerel kurulu bağlar. Yönetim kurulu alt komitelerin çalışmalarını değerlendirir. Yönetim kurulunun genel kurula aylık raporlama yapması zorunludur. Bu rapor yerel server üzerinden sunulabileceği gibi genel kurul toplantılarında da sunulabilir.

4.2-Genel Kurul Toplantıları: Tüm aktif ve pasif üyelerin katılımı ile gerçekleşir. Toplantı yeter çoğunluğu oy hakkı olan üyelerin üçte birinin (l/3) 1(bir) fazlasıdır. (Aktif ve pasif üye tanımlan için bkz: madde 1.3 ) Toplantılara başkan başkanlık eder. Genel kurulun ayda en az 1 defa toplanması gerekir. Yerel proje sunumları, tüzük değişiklik önerileri, yönetim kurulu kararları ve yürütme kurulu önerileri bu toplantılarda görüşülür. Sadece aktif üyelerin oy hakları vardır. Genel kurul toplantılarının tarih ve gündemini yönetim kurulu belirler.

4.2.1-Sunulan bir projenin yerel proje olması için mutlak çoğunluğun oyunu alması gerekir.(Mutlak çoğunluk: Tüm geçerli oyların yarısı (çekimser oylar sayılır)).

4.2.2-Tüzük değişiklik önerilerinin geçmesi için üçte ikilik çoğunluğun oyunu alması gerekir.

4.2.3-Yürütme kurulunun kararlarının kabul edilmesi için genel kurul toplantılarında salt çoğunluğun oyunu alması gerekir. (Salt çoğunluk: Kabul sayısının ret sayısından fazla olması (çekimser oylar sayılmaz)).

4.2.4-Yönetim kurulu, genel kurul kararlarına uymak zorundadır. Karar alınmayan durumlarda Maltepe Yerel Kurulu genel kurulu kendisi karar verebilir. Yerel kurul herhangi bir yönetim kurulu kararının iptalini isteyebilir. Bunun gerçekleşebilmesi için aktif üyelerin üçte ikisinin kararın iptali yönünde oy kullanması gerekir.

4.2.5-Genel kurul toplantılarında konuşulanlar ve yapılan oylamalar bir yazman tarafından not alınır. O toplantı için bir yazman çıkmazsa bu notları almak genel sekreterin görevidir.

4.3-Yürütme Kurulu Toplantıları: Yürütme Kurulu alt komite direktörlerinden oluşur. Alt komite direktörleri fakülte içinde yapılacak faaliyetlerle ilgili ortak bir çalısına raporu hazırlamak üzere ayda en az 1 defa toplanmalıdır. Bu raporun hayata geçebilmesi için genel kurul tarafından salt çoğunlukla kabul edilmesi gerekir. Yürütme kuruluna isterse yerel kurul başkanı başkanlık edebilir.

Bölüm 5: Ulusal toplantılar

5.1-TurkMSIC Genel Kurul Toplantıları: TurkMSIC'in biri nisan diğeri ekim ayından olan 2 ulusal toplantısına katılacak olan yerel kurul delegasyonu yapılacak başvurular sonrasında yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek genel kurul toplantısında sunulur. Yönetim kurulu vereceği kararla alt komite direktörlerinin çalışmalarını da dikkate alarak her alanda yerel kurulu temsil edebilecek bir delegasyon oluşturabilmelidir. TurkMSIC Genel kurulana katılmaya hak kazanan yerel kurul üyeleri yerel kurul bütçesinden destek isteyebilir. Bütçenin durumuna göre verilecek olan destek miktarlarını yönetim kurulu belirler.

5.2-Eğitimler: Yerel kurul üyeleri ulusal eğitim günlerine katılmak için yönetim kuruluna başvurabilirler. Eğer o eğitime katılmak için yerel kurulun bir kotası varsa katılımcıları yönetim kurulu belirler.

5.3-Çalıştay ve Atölyeler: Yerel kurul üyeleri ulusal çalıştaylara katılmak için yönetim kuruluna başvurabilirler. Eğer o çalıştaya katılım için yerel kurulun bir kotası varsa katılımcıları yönetim kurulu belirler.

5.4-Diğer Toplantılar: Yerel kurul üyelerinin katılacağı bazı toplantılarda yerel kurulu temsil ihtimalleri varsa yerel kurulu mutlaka bilgilendirmeleri gerekir. Bu bilgilendirme genel kurul toplantılarında olabileceği gibi yönetim kuruluna elektronik posta yoluyla da olabilir. Ulusal toplantılar için yerel kurul üyelerine yapılacak maddi veya manevi desteğin kararını yönetim kurulu verir. Yönetim kurulu, yerel kurul üyesinin o toplantıda yerel kurulu temsil edip etmeyeceğine de karar verecek mekanizmadır.

Bölüm 6:Uluslararası Toplantılar

6.1-IFMSA Toplantıları: IFMSA toplantılarına TurkMSlC ulusal tüzüğü gereği TurkMSlC ulusal yönetim kurulu bilgilendirilip onlardan onay alınarak başvuru yapılabilir. TurkMSlC ulusal merkezine başvuruda bulunacak olan yerel kurul üyeleri bu taleplerini öncelikle Maltepe Yerel Kurulu yönetim kuruluna bildirmelidirler. Yönetim kurulundan gereken izin çıktığı takdirde ulusal merkeze başvuruda bulunabilirler. Yerel kuruldan IFMSA toplantıları için herhangi bir kota varsa katılacak kişileri yerel kurul yönetim kurulu belirler.

6.2-DiğerToplantılar: Uluslararası platformda yapılacak her türlü toplantı, eğitim, çalıştay ve kongre için yerel kurul üyeleri yerel kuruldan maddi ve manevi destek isteyebilirler. Verilecek desteği yönetim kurulu belirleyecektir.

Bölüm 7:Projeler

7.1-Yerel Projeler: Yerel kurul üyelerince üzerine çalışılması planlanan projeler genel kurul toplantılarında mutlak çoğunlukla kabul edildikleri takdirde yerel proje olmaya hak kazanırlar. Genel kurul toplantılarında kabul edilen projelerin usulüne uygun dosyaları bu toplantıyı takip eden 5 iş günü içerisinde proje-destek birimine sunulmalıdır. Proje destek birimi projenin genel üsulune uygun hazırlandığına kanaat getirirse projenin uygulanabilmesi için gerekli destekleri de belirleyen bir yazı ile yönetim kuruluna sunumunu yapar. Yönetim kurulu da proje için vereceği destekleri belirleyerek proje destek birimine fikir beyan eder.

7.2-Ulusal Projeler: TurkMSlC ulusal projelerine, yerel kurul toplantılarında üçte ikilik çoğunluk kabul ettiği takdirde, yerel kurul olarak dahil olunur. Bu oylamada gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde projeye yerel kurul aktif olarak katılmaz. Genel kurulca kabul edilen projelere genel kurul toplantısında nispi çoğunluğu alan aktif yerel kurul üyesi yerel koordinatör olur. (Nispi Çoğunluk: En fazla oyu alan demektir, çekimser oylar sayılmaz). Yerel kurul projesi olarak kabul edilmeyen projelere yerel kurul maddi veya manevi desteği vermeyi garanti etmez.

7.3-Uluslararası Toplantılar: Herhangi bir uluslararası projeye ulusal merkez bilgilendirildikten sonra yerel kurul dahil olabilir. Bu süreç aynı ulusal projeler sekmesinde açıklandığı gibidir.

Bölüm 8:Seçimler

Yönetim kurulu her sene Ekim ayı içerisinde genel kurulda seçimlerin yapılmasını sağlamalıdır.

8.1-Adaylık Koşulları: Yönetim kuruluna ve alt komitelerden SCOPE ve SCORE'nin direktörlüğüne aday olacak yerel kurul üyesinin aktif bir üye olmakla birlikte en az 1 (bir) TurkMSIC genel kurula katılmış olması gerekmektedir. Diğer alt komite direktörlüklerine aday olabilmek için yerel kurul aktif üyesi olmak yeterlidir. Denetim kurulu adaylığı için en az1 (bir) genel kurul görmüş aktif üye olmak gerekmektedir.

8.2-Seçilme Koşulları: Seçimlerde sadece aktif üyelerin oy kullanabilme hakları vardır. Yönetim kurulu üyeleri mutlak çoğunlukla, alt komite direktörleri salt çoğunlukla göreve gelirler.